2.7.08

Fundacja Na Dobre - historia i idea

Idea utworzenia fundacji pojawiła się już pod koniec 2006 roku. Plany rozwoju fundacji, która w początkowym zamierzeniu miała być stowarzyszeniem, zmieniały się w przeciągu kolejnego roku kilkakrotnie. Jednak po długim czasie, wreszcie udało się ustalić ostateczny kształt organizacji – jej celów i sposobów ich realizacji. Przez cały ten okres pamiętaliśmy o słowach Rafała Szambelana, które wkrótce stanowić zaczęły misję Fundacji:

„Jesteśmy grupą artystów i amatorów sztuki. Nasze warsztaty polegają na organizowaniu sesji małych zbiorowości o zainteresowaniach artystycznych, które w starannie wybranym miejscu, podejmują wyzwanie wspólnych działań dla celów własnego rozwoju, integracji grupy, bądź dobra otoczenia. Ukształtowane indywidualności artystyczne, biorące udział w imprezach, mają za zadanie stymulować dynamikę grupy. Godne uwagi wypowiedzi są utrwalane i jako takie, względnie w formie dokumentacji foto/video, prezentowane na publicznych pokazach zarówno w miejscach prestiżowych jak i „zabłądzonych” pod strzechą. Podczas naszych działań artystycznych posiłkujemy się często warsztatem ceramicznym i rzeźbiarskim ale nie wyczerpuje on w pełni gamy środków, jakie zaprzęgamy dla realizacji naszego artystycznego i społecznego przekazu. Głównym punktem ciężkości jest problematyka przenikania sztuki wysokiej do małych, na różne sposoby izolowanych, wykluczonych, społeczności.”

Na początku 2008 roku mieliśmy już niemal gotowy skład fundacji, który stanowili ludzie z przeróżnych środowisk: artyści, studenci, architekci, nauczyciele i wielu innych. W tym samym czasie ostatecznie ustalono kształt statutu Fundacji. Najważniejszą jego część stanowią cele i formy ich realizacji. Oto fragment tego dokumentu:

[...]Cele fundacji i sposoby ich realizacji

1. Ministrem właściwym ze względu na cele i zakres działalności Fundacji jest Minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Celem Fundacji jest:
a. rozwijanie aktywności obywatelskiej,
b. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych,
c. działania na rzecz tolerancji i zachowania godności w relacjach międzyludzkich,
d. promocja różnych form współpracy i wspieranie lokalnych inicjatyw stanowiących adekwatne odpowiedzi na wyzwania z zewnątrz,
e. prowadzenie badań społecznych i utworzenie platformy wymiany płynących z nich informacji,
f. rozwijanie działalności kulturalnej.

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. podejmowanie realizacji projektów społeczno-artystycznych,
b. tworzenie, certyfikowanie i zarządzanie „Dobrymi” produktami,
c. tworzenie turystycznych punktów informacyjnych,
d. tworzenie sieci udogodnień socjalnych,
e. prowadzenie badań społecznych,
f. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, debat i konferencji
g. prowadzenie działalności wydawniczej,
h. inspirowanie powstawania organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, (Dz. U. Nr 96 poz. 873)
i. prowadzenie placówek edukacji formalnej i nieformalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j. organizowanie wymian członków społeczności lokalnych w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
k. doradztwo w zakresie edukacji oraz rynku pracy,
l. uczestnictwo w targach i konferencjach poświęconych rozwojowi regionalnemu oraz działalności kulturalnej,
m.prowadzenie centrum kulturalno-informacyjnego o charakterze multimedialnym. [...]

Obecnie jesteśmy na etapie rejestracji Fundacji. Wszystkie niezbędne dokumenty zostały dostarczone do Sądu Rejonowego w Lublinie. Pozostaje nam już tylko czekać na po pozytywną odpowiedź ze strony urzędu.Przemówienie Rafała Szambelana podczas spotkania informacyjnego (zdj. Jakub Adamkiewicz)


Spotkania informacyjne fundacji cieszyły się dużym zainteresowaniem zaprzyjaźnionych osób (zdj. Jakub Adamkiewicz)

Autor: Jakub Adamkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz